Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arleta Zaworska.
 • E-mail: dps@powiat-ostrowski.pl
 • Telefon: 62 736 42 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki, w których funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim to budynek główny i oficyna. Wejście do Domu Pomocy Społecznej jest możliwe poprzez wejście główne –  od ul. Partyzanckiej – drzwi nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim czy niewidomych ze względu na zabytkowy charakter zajmowanego budynku i wpis do rejestru zabytków i braku możliwości ingerencji w strukturę. Po lewej stronie drzwi budynku znajduje się dzwonek, który umiejscowiony jest na wysokości niedostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Obszar dostępny dla interesantów to parter budynku głównego ze względu na to, że administracja znajduje się na poddaszu lokalu do którego nie prowadzi żadne udogodnienie w postaci windy czy platformy. Po użyciu dzwonka bądź poinformowaniu telefonicznym przez personel opiekuńczy tut. Domu, pracownik administracyjny udaje się schodami na parter budynku i udziela niezbędnych informacji osobie zainteresowanej.

Ze względu na warunki lokalowe i zabytkowy charakter budynku nie ma toalety przeznaczonej dla interesantów.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych z powodu lokalizacji w ścisłym centrum miasta.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dom Pomocy Społecznej nie posiada również pętli indukcyjnej.

Czas udostępnienia: 2021-11-07
Pokaż metadane