Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki

Procedura dotycząca ubiegania się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.

 1. Procedura dotycząca ubiegania się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.

  I. Osoba zainteresowana składa pisemny wnisek z prośbą o zamieszkanie w DPS do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.
  II. Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie dokumentów wystawi decyzję kierującą i decyzję o odpłatności w Domu Pomocy Społecznej.
  III. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim wyda decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby (w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania).
  2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację, m.in.:
  • zaświadczenie lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,
  • aktualny odcinek od renty lub emerytury,
  • pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję dotyczącą skierowania do Domu Pomocy Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.
  4. Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.
  5. O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.

  Osoby zainteresowane pobytem w tut. Domu mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 62 300 02 03

   

   

   

   

   

   

  Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.

  Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.
  Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. od lutego 2023r. wynosi: 6.638,49 zł i corocznie ulega zmianie.

  Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
  1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, tj. 776x300% = 2.328 zł
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600x300% = 1.800 zł
  3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej — w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Czas udostępnienia: 2023-05-10
Pokaż metadane