Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki

Ogłoszenia

 

Zarządzenie nr 31/2023

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

im. s. M. Benodyny Koterbianki

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 10 października 2023 roku.

 

W sprawie zmiany procedury odwiedzin mieszkańców.

 

Na podstawie §18 punkt 1 ppkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim zarządzam co następuje:

§1

 Wprowadzam do powszechnego obowiązywania i stosowania nową Procedurę odwiedzin mieszkańców i korzystania z pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim stanowiącą załącznik nr 1 do przedmiotowego zarządzenia

§2

 Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią wprowadzonego dokumentu i do przestrzegania oraz stosowania w pracy jego regulacji.

§3

Każdy pracownik po zapoznaniu się z treścią dokumentu jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią.

§4

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc § 1 punkt 27 Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 lutego 2016 roku.

§5

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.

/Dyrektor
(podpis nieczytelny)
mgr Radosław Kowalski/

Czas udostępnienia: 2024-04-08
Pokaż metadane